Elutähtsate teenuste riskianalüüsi nõustamine

Tulenevalt ettevõtte või asutuse tegevusalast ja pakutavatest teenustest võib tekkida kohustus koostada elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise planeerimiseks, riski hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks vastav elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan. Nimetatud riskianalüüsis kirjeldatakse teenuse katkestust põhjustavaid ohte, nende tõenäosust, teenuse katkestuse tagajärgi ja muid olulisi asjaolusid. Samuti meetmeid, mida rakendatakse elutähtsa teenuse katkestuse korral teenuse taastamiseks ja katkestuse tagajärgede leevendamiseks.

 

Elutähtsat teenust osutavad ettevõtted pakuvad järgmisi teenuseid:

 • elektriga varustamine;
 • maagaasiga varustamine;
 • vedelkütusega varustamine;
 • riigitee sõidetavuse tagamine;
 • telefoniteenus;
 • mobiiltelefoniteenus;
 • andmesideteenus;
 • elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine;
 • vältimatu arstiabi;
 • makseteenus;
 • sularaharinglus;
 • kaugküttega varustamine;
 • kohaliku tee sõidetavuse tagamine;
 • veega varustamine ja kanalisatsioon.

 

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi nõustamise käigus aitame järgmiste teemadega:

 • Elutähtsate teenuste kirjeldamine.
 • Elutähtsate teenuste osutamise kriitiliste tegevuste väljaselgitamine.
 • Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste ressursside kasutusvõimaluste analüüs.
 • Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestuste tagajärgede hindamine.
 • Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestusi põhjustavate ohtude kirjeldamine.
 • Elutähtsate teenuste kriitiliste tegevuste katkestuste esinemise tõenäosuse hindamine.
 • Riskimaatriksi koostamine.
 • Riskianalüüsi väljunddokumendi vormistamine.
 • Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani teostamise konsultatsiooniteenus elutähtsa teenuse osutajale.

 

Elutähtsate teenuste riskianalüüs koostatakse vastavalt hädaolukorra seaduse §39 alusel kehtestatud toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhendile (Siseministri 21. juuni 2017. a määrus nr 29).